Spring hovednavigationen over
Tilbage

Advokatnævnet tager midlertidig frakendelse i brug

Advokatnævnet har ved kendelse af 26. januar 2022 for første gang frakendt en advokat retten til at udøve advokatvirksomhed midlertidigt under nævnets behandling af en frakendelsessag.

En advokat blev af Advokatnævnet i slutningen af januar midlertidigt frakendt retten til at udøve advokatvirksomhed. Det er den første sag, hvor Advokatnævnet har taget denne sanktion i brug, siden bestemmelsen blev indført i 2019.

Det følger af retsplejelovens § 147 c, stk. 5, at Advokatnævnet under behandlingen af en sag efter § 147 c, stk. 8, midlertidigt kan frakende en advokat retten til at udøve advokatvirksomhed, hvis Advokatnævnet skønner, at der er en begrundet mistanke om, at betingelserne for frakendelse, jf. stk. 8, er opfyldt, og hvis der er overhængende fare for, at advokaten under sagens behandling groft eller oftere gentagent vil overtræde sine pligter som advokat.

Ifølge forarbejderne til bestemmelsen forudsættes, at midlertidig frakendelse kun bringes i anvendelse under særlige omstændigheder, hvor det er forbundet med en direkte, overhængende fare for klienternes midler eller overtrædelse af advokatreglerne i øvrigt, at advokaten fortsætter med at fungere som advokat under sagens behandling, og hvor denne fare ikke kan afhjælpes på anden måde.

I den konkrete sag var advokaten tidligere pålagt en række sanktioner for tilsidesættelse af god advokatskik, og alene i 2021 var han samlet pålagt bøder for mere end 500.000 kr.

Advokatnævnet lagde til grund, at advokaten ikke havde fremsendt klientkontoerklæringer for 2020 samt tilsynserklæring, og at advokaten ikke var dækket af ansvarsforsikring og garanti. Advokatnævnet fandt, at der var fare for klienternes midler, hvis advokaten fortsatte med at fungere som advokat under frakendelsessagens behandling. Da denne fare ikke blev vurderet at kunne afhjælpes på anden måde, fandt Advokatnævnet, at betingelserne for midlertidigt at frakende advokaten retten til at udøve advokatvirksomhed var til stede.