Spring hovednavigationen over

Her følger Advokatnævnets persondatapolitik. Vi opfordrer til, at der kun sendes personoplysninger, der er nødvendige for behandlingen af sagen.

Dataansvarlig

Advokatnævnet er dataansvarlig for de oplysninger, vi modtager fra dig eller om dig i forbindelse med en sag eller henvendelse. 

Advokatnævnet
Kronprinsessegade 28
DK-1306 København K
postkasse@advokatnaevnet.dk

+45 33 96 97 97 (kl. 9.30-12.30).

1. Vores grundlag for at behandle personoplysninger

Advokatnævnet er oprettet i medfør af retsplejelovens § 144, og nævnet har til opgave at behandle adfærds- og salærklager over advokater.
Advokatnævnet behandler klagesager på baggrund af de modtagne oplysninger, for eksempel navn og adresse på klagesagens parter.

Advokatnævnet behandler personoplysninger om dig i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra c (retlig forpligtelse) og e (vitale samfundsmæssige interesser), samt artikel 9, stk. 2, litra f (fastlæggelse af retskrav) og litra g (væsentlige samfundsmæssige interesser). Du har som registreret pligt til at få oplyst, når vi behandler personoplysninger om dig og ret til indsigt i dine oplysninger.  

Vi opfordrer til, at du kun sender personoplysninger, der er nødvendige for behandlingen af sagen. Cpr-nummer bedes fjernet fra sagens bilag forud for fremsendelsen. Oplysningerne vedrørende bipersoner bedes tillige fjernet i videst muligt omfang. Du skal være opmærksom på, at nævnet kan være forpligtet til at underrette eventuelle bipersoner, som du har nævnt eller som er beskrevet i f.eks. bilag. I det omfang Advokatnævnets kendelse af advokaten indbringes for domstolene, vil de personoplysninger, der indgår i Advokatnævnets sag, tillige kunne indgå i den efterfølgende retssag eller i øvrigt i forbindelse med anden efterfølgende sagsbehandling.

Når vi behandler personoplysninger om dig, sker det som led i de opgaver, vi ifølge lovgivningen er forpligtede til at udføre. Advokatnævnets virke er reguleret i retsplejeloven og i bekendtgørelsen om Advokatnævnets virksomhed, samt i forvaltningsloven og offentlighedsloven.

2. Information om behandling af personoplysninger

Advokatnævnet behandler de personoplysninger, som du selv giver til os, eller som vi modtager fra myndigheder, virksomheder eller borgere. Det afhænger af sagen og de modtagne oplysninger, hvilke kategorier af personoplysninger der behandles, herunder om der er tale om følsomme personoplysninger eller fortrolige oplysninger m.v.

Advokatnævnets indsamling, behandling og anvendelse af oplysninger om dig sker i overensstemmelse med gældende regler. Vi er bevidste om, at dine oplysninger skal behandles med respekt for dit privatliv og oplysningernes fortrolighed.

Medarbejderne i Advokatnævnets sekretariat har adgang til dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for varetagelse af nævnets opgaver. Medarbejderne i sekretariatet har tavshedspligt med hensyn til de oplysninger, vi modtager. 

Advokatnævnet videregiver kun oplysninger, når vi er forpligtet til det ved lov, eller det er nødvendigt for vores opgavevaretagelse. Advokatnævnet offentliggør visse kendelser med sanktion på nævnets hjemmeside, jf. nævnets retningslinjer for offentliggørelse, der findes på hjemmesiden. Advokatnævnet offentliggør tillige afgørelser i praksissamlingen på nævnets hjemmeside, hvor navne og stedangivelser er fjernet.

Advokatnævnet opbevarer dine personlige oplysninger sikkert og fortroligt. Oplysninger om dig opbevares så længe, det er nødvendigt for at kunne opfylde vores forpligtelser. Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige. Generelle henvendelser og aktindsigtssager slettes som udgangspunkt efter 5 år. Digitale klagesager slettes som udgangspunkt efter 30 år.

3. Hvilke rettigheder har du?

Databeskyttelsesforordningen giver dig en række rettigheder i forhold Advokatnævnets behandling af dine oplysninger.

Du kan få indsigt i dine personoplysninger. Du kan anmode om at få urigtige personoplysninger berigtiget, slettet eller ændret, ligesom du kan anmode om begrænset behandling og gøre indsigelse mod behandling ved at rette henvendelse til Advokatnævnet.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

4. Klager

Du har ret til at klage over Advokatnævnets behandling af dine oplysninger til Datatilsynet. Du kan kontakte Datatilsynet fra din digitale postkasse på borger.dk, ved e-mail til dt@datatilsynet.dk eller med post til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

5. Kontakt

Hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller ønsker at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os (se kontaktoplysninger ovenfor).