Spring hovednavigationen over
Tilbage

Advokatnævnet afsagde den 29. september 2023 kendelse i tre sager vedrørende bl.a. advokaters anvendelse af klientkontoen som driftskonto for deres klienter

To af sagerne vedrørte endvidere advokaternes udbetaling af beløb fra klientkontoen, som oversteg den enkelte klients samlede klientmellemværende. Sagerne var rejst af Advokatrådet.

Advokatnævnet fandt, at der var tale om særdeles grove overtrædelser af god advokatskik. Henset hertil pålagde nævnet advokaterne bøder på henholdsvis 80.000 kr. og 100.000 kr. Derudover frakendte nævnet i to af sagerne advokaterne retten til at drive advokatvirksomhed betinget i 2 år. Afgørelserne kan indbringes for retten.

På baggrund af bødeniveauerne og de betingede frakendelser sker der offentliggørelse af kendelserne i medfør af nævnets retningslinjer herfor