Spring hovednavigationen over
Tilbage

Fremover som udgangspunkt ikke bøde første gang en advokat glemmer at sende kopi til modparten

Overholdelse af det kontradiktoriske princip om at forsyne modparten med kopi af det fremsendte ved henvendelse til domstolene eller andre, der behandler tvister, er en central del af god advokatskik, og manglende overholdelse heraf vil fortsat som udgangspunkt udgøre en tilsidesættelse af god advokatskik.

Meget ofte skyldes manglende fremsendelse af kopi imidlertid en forglemmelse eller andre lignende forhold, og det gælder også uden for de tilfælde, hvor der er tale om en egentlig ekspeditionsfejl.

Nævnet har i lyset heraf besluttet fremover at lempe sanktionspraksis, sådan at der ikke pålægges en sanktion i førstegangstilfælde, medmindre det må antages, at der er tale om en bevidst tilsidesættelse af pligten eller i øvrigt foreligger særlige omstændigheder. Undladelse af at pålægge en sanktion forudsætter desuden som udgangspunkt, at advokaten retter for sig umiddelbart efter, at vedkommende bliver opmærksom på fejlen.

Lempelse af sanktionspraksis vil gælde for nævnets afgørelser fra den 1. december 2023 og frem og vil derfor ikke have betydning for tidligere afgørelser.