Spring hovednavigationen over
Tilbage

Praksisændring i Advokatnævnet, så der ved ubetinget frakendelse også kan gives en samtidig bøde

Advokatnævnet har besluttet at ændre sin praksis, sådan at der i sager, hvor nævnet træffer afgørelse om ubetinget frakendelse af retten til at udøve advokatvirksomhed, også kan blive pålagt en samtidig bøde.

Hidtil har nævnet i frakendelsessager alene pålagt samtidig bøde efter en konkret vurdering, hvis der var tale om betinget frakendelse af retten til at udøve advokatvirksomhed. I den konkrete vurdering af, om der i sager om betinget frakendelse også skal pålægges en bøde, indgår efter denne praksis bl.a. forholdets grovhed.

Med den omtalte praksisændring vil der fremover som udgangspunkt blive givet en bøde samtidig med en ubetinget frakendelse af retten til at drive advokatvirksomhed. Afgørelsen vil dog i alle sager bero på en konkret vurdering, hvori vil indgå navnlig karakteren og grovheden af det eller de pågældende forhold, oplysninger om eventuelle tidligere pålagte sanktioner i nævnet og oplysninger om vedkommendes personlige forhold.

Størrelsen af bøden vil blive fastsat efter en konkret vurdering, hvor der tages hensyn til skærpende og formildende omstændigheder. Der vil i nedadgående retning kunne tages hensyn til, at vedkommende på samme tid bliver frakendt retten til at udøve advokatvirksomhed.

Den omtalte praksisændring vil finde anvendelse i sager, hvor det eller de forhold, der kan give anledning til ubetinget frakendelse, er begået efter den 1. oktober 2023.