Spring hovednavigationen over
Tilbage

Tidspunktet for gennemførelse af kundekendskabsprocedure

Advokatnævnet har ved kendelse af 29. januar 2024 (sagsnr. 2023-1915) taget stilling til forståelsen af hvidvasklovens krav til, hvornår en advokat, der påtager sig sager omfattet af loven, skal have gennemført kundekendskabsproceduren efter lovens kapitel 3.

I den konkrete sag havde Advokatrådet indklaget en advokat for bl.a. at have gennemført kundekendskabsproceduren for sent i fire sager, der havde været udtaget til kontrol, som alle vedrørte ejendomshandler. Der var tale om sager med lav risiko, jf. hvidvasklovens § 14, stk. 2.

Nævnet udtalte, at advokater, ”der yder bistand ved rådgivning af deres klienter i forbindelse med køb og salg af fast ejendom, er omfattet af hvidvaskloven, jf. lovens § 1, stk. 1, nr. 13. Dette indebærer bl.a., at advokaten i sådanne sager, jf. hvidvasklovens § 10, stk. 1, nr. 1, skal gennemføre en kundekendskabsprocedure på det tidspunkt, hvor advokaten etablerer en forretningsforbindelse. Advokatnævnet finder, at ordlyden af denne bestemmelse medfører, at advokaten skal have gennemført kundekendskabsproceduren i umiddelbar forlængelse af, at advokaten og klienten har indgået en aftale om, at advokaten påtager sig et givet opdrag. Kravet er ufravigeligt og gælder uanset advokatens relation til klienten.”

Der var i sagen gået mellem 12 hverdage og omtrent 2 måneder for gennemførelsen af kundekendskabsproceduren, og Advokatnævnet pålagde på den baggrund advokaten en sanktion for ikke at have gennemført kundekendskabsproceduren rettidigt.

Nævnet bemærkede samtidig, at sådanne sager, hvor advokater yder rådgivning i forbindelse med køb og salg af fast ejendom, ikke er omfattet af hvidvasklovens § 10, stk. 1, nr. 2, om enkeltstående transaktioner. Baggrunden for dette var, at advokaten havde argumenteret herfor, og at det relevante tidspunkt for gennemførelsen af kundekendskabsprocedure efter advokatens opfattelse i stedet måtte være forud for assistancen med den enkeltstående transaktion, svarende til tidspunktet for anmeldelse af ejerskiftet til tinglysning og dermed ydelsernes udveksling.