Spring hovednavigationen over

Advokatnævnet behandler klager over advokaters salærer og adfærd, og kan godkende, nedsætte eller lade salæret bortfalde, ikende en advokat en bøde eller ultimativt frakende en advokat retten til at drive advokatvirksomhed.

Advokatnævnet har forskellige muligheder i forskellige typer af sager.

I salærsager vurderes i henhold til retsplejelovens § 126, stk. 2, om en advokats salær er rimeligt. Advokatnævnet kan godkende eller nedsætte salæret samt lade det bortfalde.
Hvis Advokatnævnet i sin kendelse nedsætter salæret, skal Advokaten betale dit for meget betalte salær tilbage senest fire uger efter afgørelsen, medmindre advokaten vælger at anlægge retssag mod dig. I så fald er det retten, der afgør, om advokaten har krav på salæret. Hvis advokaten ikke betaler salæret tilbage eller udtager stævning, kan Advokatrådet hjælpe dig med at få salæret tilbage.

I adfærdssager (også kaldet disciplinærsager) vurderer nævnet, om advokaten har handlet i strid med god advokatskik. Reglen om god advokatskik findes i retsplejelovens § 126. Hvis Advokatnævnet mener, at en advokat har tilsidesat god advokatskik, kan Advokatnævnet give advokaten en sanktion. Sanktionen kan være en irettesættelse eller en bøde. En eventuel bøde tilfalder statskassen.

Herudover kan Advokatnævnet frakende en advokat retten til at drive advokatvirksomhed (læs nærmere om betingelserne nedenfor). Advokaten kan få prøvet en sanktion og en frakendelse ved domstolene.
Afhængigt af sanktionen, der pålægges, kan der ske offentliggørelse med navns nævnelse af afgørelser i adfærdsklager. Offentliggørelse sker her på hjemmesiden under afsnittet Afgørelser mod navngivne advokater 

Særligt om frakendelsessager

Advokatnævnet frakender i praksis kun en advokat retten til at drive advokatvirksomhed, hvis Advokatrådet har nedlagt påstand herom.
Når Advokatrådet nedlægger frakendelsespåstand, sker det ofte i sager, som Advokatrådet selv har rejst for nævnet. Advokatrådet kan dog som led i sit tilsyn med advokaterne også indtræde i verserende adfærdssager, hvis Advokatrådet mener, at betingelserne for frakendelse er til stede.

Advokatnævnet kan frakende en advokat beskikkelsen for en begrænset periode eller indtil videre. Advokatnævnet kan også frakende midlertidigt og betinget.
Advokatnævnets afgørelse om frakendelse skal offentliggøres med navns nævnelse. Offentliggørelse sker her på hjemmesiden på siden Afgørelser mod navngivne advokater

Advokatnævnets frakendelse af retten til at udøve advokatvirksomhed kan til enhver tid ophæves af Advokatnævnet.

Kan man klage over nævnets afgørelser?

Når nævnet har truffet afgørelse, kan afgørelsen ikke indbringes for en anden administrativ myndighed.

Begge parter i en klagesag kan bede Advokatnævnet om at genoptage sagen, men nævnet genoptager kun en sag, hvis der er særlige grunde, der taler for genoptagelse, herunder hvis der er fremkommet nye, væsentlige oplysninger, der forventes at kunne føre til, at Advokatnævnet træffer en anden afgørelse. I praksis vil betingelserne for genoptagelse af en allerede afgjort sag kun sjældent være opfyldt. Hvis klager søger om genoptagelse, skal der betales et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis anmodningen om genoptagelse imødekommes.

Advokater, der har fået en sanktion i en adfærdssag, kan indbringe afgørelsen for retten med påstand om, at afgørelsen ophæves eller ændres. Indbringelsen skal ske inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt advokaten. Retssagen anlægges mod Advokatnævnet – ikke mod klager. Klager er således ikke part i retssagen. Se eventuelt nærmere i retsplejelovens § 147 d.Klager har ikke adgang til at få en realitetsafgørelse prøvet ved domstolene.

En afgørelse i en salærsag kan ikke indbringes for retten. Derimod kan parterne frit anlægge retssag mod modparten vedrørende salærkravet.

En afgørelse om, at en advokat frakendes retten til at virke som advokat, kan indbringes for retten. Det sker ved, at advokaten inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt advokaten, beder om at der anlægges en frakendelsessag ved retten. Efter retsplejelovens § 147 e, stk. 2, anlægges sagen af justitsministeren. Anmodningen om, at der anlægges en sag, indgives til Civilstyrelsen.