Spring hovednavigationen over

Læs hvilke betingelser, som skal være opfyldt, for at du kan klage.

Hvem kan klage?

Klager kan indgives af klienter, advokater og andre, der har en retlig interesse i klagen. I nogle tilfælde vil nævnet afvise at behandle en klage over for eksempel modpartens advokat med henvisning til, at klager ikke har retlig interesse i klagen. Det kan være tilfældet, hvis klager ikke selv har haft nogen kontakt til advokaten. Det er således ikke alle, der rammes af konsekvenserne af en advokats rådgivning til egen klient, der er berettiget til at klage over den pågældende advokat.
Man kan normalt ikke indgive en klage på andres vegne, hvis man ikke har fuldmagt eller lignende 
Herudover kan klager indgives af Advokatrådet. Advokatrådet, der er Advokatsamfundets bestyrelse, fører tilsyn med advokater.

1-årsfristen

Fristen for at klage over en advokats adfærd er 1 år. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor klager er blevet bekendt med det forhold, der klages over. Klagen bliver afvist, hvis den er indgivet for sent. Klagen kan dog behandles alligevel, hvis der er en rimelig grund til fristoverskridelsen. Det er nævnet, der afgør, om der er en rimelig grund til fristoverskridelsen.
Fristen for at klage over en advokats salær er 1 år. Fristen regnes fra tidspunktet for den endelige afregning af salæret. Klagen bliver afvist, hvis den er indgivet for sent. Nævnet kan dog behandle klagen alligevel, hvis der er rimelig grund til fristoverskridelsen. Det er nævnet, der afgør, om der er en rimelig grund til fristoverskrivelsen.

Gebyr

Der skal betales et gebyr på 500 kr., når der indgives en klage eller, når klager søger om genoptagelse, jf. § 16 i bekendtgørelse om nævnets virksomhed. Hvis der klages over flere advokater, skal der betales et gebyr pr. klage. Hvis der klages over salær og adfærd mod samme advokat, skal der kun betales ét gebyr.
Behandlingen af klagen påbegyndes ikke, før gebyret er betalt. Vær opmærksom på dette i forhold til fristen for at indgive klage. Sekretariatet kan afvise klagen, hvis betaling af gebyret ikke er sket inden for den af sekretariatet fastsatte frist (netto kontant). For klager indbragt af offentlige myndigheder, domstolene eller Advokatrådet betales ikke gebyr.
Gebyret tilbagebetales, hvis man får helt eller delvis medhold, hvis klagen afvises på grund af formelle mangler, eller hvis begæringen om genoptagelse imødekommes. Endvidere tilbagebetales gebyret, hvis klagen trækkes tilbage, inden Advokatnævnet træffer afgørelse.

Advokatnævnets kompetence

Advokatnævnet har kompetence til at behandle klager over advokater og advokatselskaber. Hvis en advokat har deponeret sin advokatbeskikkelse, kan nævnet tage stilling til adfærd udøvet forud for deponeringen og til salær opkrævet for bistand ydet forud for deponeringen.
I nogle tilfælde, hvor advokaten er udpeget af skifteretten til at varetage et særligt hverv som f.eks. bobestyrer eller kurator, henhører kompetencen til at behandle en klage under skifteretten.
Advokatnævnet er ikke kompetent til at tage stilling til spørgsmål, der allerede er afgjort af domstolene, ligesom nævnet som udgangspunkt heller ikke træffer afgørelse om spørgsmål, der indgår i sager, som verserer ved domstolene. Advokatnævnet er heller ikke kompetent til at tage stilling til spørgsmål om erstatning til klienten.