Spring hovednavigationen over

Du skal være opmærksom på en række forhold, inden du klager.

Advokatnævnet behandler salær- og adfærdssager. Advokatnævnet kan godkende, nedsætte eller lade salæret bortfalde. I adfærdssager vurderer nævnet, om advokaten har handlet i strid med god advokatskik. Hvis nævnet mener, at en advokat har tilsidesat god advokatskik, kan nævnet give advokaten en sanktion.
Læs mere under afsnittet Klagetyper.

Inden du klager

Det er altid en god idé at tale med advokaten om din utilfredshed og dine overvejelser om at indgive en klage til Advokatnævnet. Nogle gange skyldes utilfredsheden misforståelser, og det vil i sådanne tilfælde være muligt at nå til enighed uden at indgive en klage.
Hvis dialogen med advokaten ikke resulterer i enighed, skal du gøre dig klart, hvilke betingelser m.v. der er for at klage, og hvad du konkret klager over.

Klagebetingelser 

  • Du skal have en retlig interesse i at klage.
  • Der er en klagefrist på 1 år, fra du har fået kendskab til det, som du vil klage over eller fra sagens endelige afregning.
  • Overvej om Advokatnævnet har kompetence til at behandle din klage - eller om det eventuelt er skifteretten, der har kompetencen.
  • Du skal betale et klagegebyr på 500 kr.

Læs mere i afsnittet Klagebetingelser.

Hvad skal du særligt være opmærksom på

  • Det vil som udgangspunkt være dig som klager, der skal bevise, at advokaten har handlet i strid med god advokatskik eller at advokatens salær er urimeligt. Hvis dette ikke kan bevises, kan du ikke forvente at få medhold i din klage.
  • Det tager tid at behandle en klage, og det er forbundet med en indsats fra din side i form af at skrive indlæg og samle dokumentation.
  • Nævnet vil ofte afvise en sag, som f.eks. forudsætter vidneførsel for, at klager kan løfte bevisbyrden. Det skyldes, at nævnsbehandling ikke er egnet til f.eks. at vurdere et vidnes troværdighed. Sådan bevisførelse kan kun ske for en domstol.
  • Advokatnævnet har ikke kompetence til at ikende erstatning for tab, der er forårsaget af din advokats adfærd. Dette hører under domstolene.
  • Advokatsamfundets Erstatningsfond har efter et frit skøn mulighed for at yde hel eller delvis erstatning, hvis din advokat er ansvarlig for et tab, og hverken advokatens garanti eller ansvarsforsikring dækker. Anmodningen om erstatning skal indgives inden for en frist på seks måneder efter, at du er eller burde være blevet klar over, at du potentielt har lidt et tab. Vær opmærksom på, at en klagesag i Advokatnævnet ikke suspenderer anmeldelsesfristen til Erstatningsfonden, som du kan læse mere om her.”

Inden du indgiver en klage, kan du med fordel overveje at undersøge, om nævnet allerede har taget stilling til en lignende problemstilling. I Advokatnævnets Praksissamling kan du finde tidligere praksis fra nævnet.

Du skal være opmærksom på, at Advokatnævnet kan være forpligtet til at orientere evt. personer om din henvendelse og/eller registreringen af dem, hvis du har sendt informationer til nævnet om dem, f.eks. efter reglerne om databeskyttelse.

Ønsker du at klage over din modparts advokat?

Advokatnævnet modtager en del klager over modpartens advokat.
Man skal i den forbindelse være opmærksom på, at en advokat på berettiget vis skal varetage sin klients interesser, og at der ofte ikke er sammenfaldende interesser mellem sagens parter. Det er derfor vigtigt – før der indgives en klage over modpartens advokat – at holde sig for øje, at modpartens advokat som udgangspunkt alene skal varetage sin klients interesser. Overvejelserne er særligt relevante i konfliktfyldte samværs- og bodelingssager.

Onlinetvistbilæggelse

Hvis du er forbruger, og din klage vedrører salær, kan du vælge i stedet at indsende din klage via EU’s onlineplatform for forbrugerklager vedrørende onlinetransaktioner. Det er dog ikke en betingelse for at indgive klage, der fortsat kan indgives til Advokatnævnets sekretariat.
Du kan finde EU’s onlineplatform samt yderligere information om dens anvendelse via deres hjemmeside her.