Spring hovednavigationen over

Klager kan blive afvist af forskellige grunde - for eksempel hvis den er indgivet for sent, hvis Advokatnævnet ikke er kompetent til at tage stilling, eller hvis klageren ikke har en retlig interesse.

I nogle tilfælde kan Advokatnævnet afvise en klage. Det betyder, at klagen ikke realitetsbehandles, således at nævnet ikke tager stilling til selve klagen.
Advokatnævnet træffer som udgangspunkt ikke delafgørelser forlods om sagens formalitet, og selv om indklagede advokat påstår afvisning, skal denne derfor fra sagens begyndelse tillige fremkomme med de påstande og anbringender, som vedkommende ønsker at gøre gældende om realiteten.

Afvisning fordi klagen er indgivet for sent

Advokatnævnets sekretariat kan afvise klager, der er indgivet efter klagefristens udløb. Sekretariatets afvisning kan indbringes for nævnet. Nævnet kan fastholde beslutningen eller beslutte at behandle klagen, fordi fristoverskridelsen anses for rimeligt begrundet.
Læs om 1-årsfristen for at klage på siden Klagebetingelser.

Afvisning fordi klagen er åbenbart grundløs

Nævnet kan afvise en klage, som er åbenbart grundløs, hvilket vil sige, at det er åbenbart, at klager ikke kan få medhold i klagen.

Afvisning fordi klagen ikke kan behandles af nævnet

Nævnet vil afvise en klage, hvis nævnet ikke er kompetent til at tage stilling til klagen.
Nævnet vil også ofte afvise en klage, hvis beviserne i sagen er uklare, således at det for eksempel  forudsætter vidneførsel for, at klager kan løfte sin bevisbyrde. Det skyldes, at nævnsbehandlingen ikke er egnet til at vurdere for eksempel et vidnes troværdighed. En sådan bevisførelse kan kun ske ved domstolene.
Læs mere om nævnets kompetence under afsnittet Klagebetingelser.

Afvisning fordi klageren ikke har retlig interesse

Nævnet kan afvise en klage, hvis klageren ikke har retlig interesse i klagen.
Læs mere om retlig interesse under afsnittet Klagebetingelser.