Spring hovednavigationen over

  • Kan jeg klage over Advokatnævnets afgørelse?

    Advokatnævnets afgørelse kan som udgangspunkt ikke påklages til en anden administrativ myndighed. Læs mere om muligheden for at få sagen genoptaget i Advokatnævnet samt muligheden for at indbringe sagen for domstolene under afsnittet Afgørelsernes betydning. Hvis du som advokat modtager en kendelse, hvor nævnet finder, at du har overtrådt god advokatskik, kan du indbringe afgørelsen for domstolene, og du vil blive vejledt herom, når du modtager kendelsen.

  • Jeg er helt uenig i nævnets afgørelse. Hvad kan jeg gøre?

    Har en part ikke fået medhold, sker det ofte, at sekretariatet bliver kontaktet af den pågældende part. Du skal være opmærksom på, at sekretariatet ikke telefonisk kan omgøre eller uddybe nævnets afgørelse eller begrundelse. I forhold til eventuelle klagemuligheder, se under ”Kan jeg klage over Advokatnævnets afgørelse”.