Spring hovednavigationen over

Vil du klage

Advokatnævnet behandler klager over advokaters adfærd og salær. Der er en række overvejelser, du med fordel kan gøre dig, inden du klager.

Advokatnævnet er et lovbestemt og uafhængigt klagenævn, der behandler klager over advokater. Nævnet ledes af en formand og to næstformænd, der er udpeget af Højesteret , samt ni advokater valgt af Advokatsamfundet og ni repræsentanter udpeget af justitsministeren.
Inden du klager, anbefaler vi altid, at du taler med din advokat. Mange sager kan løses ved, at parterne taler sammen.
Hvis du ønsker at indgive klage, skal du være opmærksom på, at der er to typer af klager, som Advokatnævnet behandler:

  • Salærklager – som handler om, hvorvidt en advokat har taget et rimeligt salær for sin ydelse. Advokatnævnet kan godkende eller nedsætte salæret.
  • Adfærdssager – som handler om, hvorvidt advokaten har handlet i strid med god advokatskik. Hvis nævnet mener, at en advokat har tilsidesat god advokatskik, kan nævnet give advokaten en sanktion.

Læs mere om klagetyperne og behandlingen under klagetyper

Det er vigtigt at undersøge, om Advokatnævnet er rette klageinstans, og om din sag opfylder kravene for at kunne klage. Der er blandt andet tidsfrister, du skal være opmærksom på.
Læs mere i Før du klager, Klagebetingelser og Indgivelse af klage.

Digital klageportal

Advokatnævnet benytter en digital løsning, hvor du kan klage. Vi anbefaler, at du læser Vejledning om digital klagesagsbehandling, hvor det er beskrevet, hvordan du benytter portalen. Portalen giver parterne i sagen mulighed for at se sagens dokumenter undervejes i forløbet, og du kan få adviseringer, når der er nyt i sagen.

Gebyr

Du skal være opmærksom på, at det koster 500 kr. i gebyr at klage, eller hvis klager søger om genoptagelse. Din sag behandles ikke før gebyret er betalt. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold, hvis klagen afvises på grund af formelle mangler, eller hvis begæringen om genoptagelse imødekommes. Endvidere tilbagebetales gebyret, hvis klagen trækkes tilbage, inden Advokatnævnet træffer afgørelse.

Fuldmagt

Du kan lade en anden tage sig af din klagesag, dvs. blive repræsenteret af vedkommende. Medmindre det er en advokat som varetager din sag, skal nævnet modtage en skriftlig fuldmagt, også hvis det er din ægtefælle. Du kan hente og udfylde en fuldmagtsblanket på siden Her kan du klage